danmark polen
Danmarks statsminister Mette Frederiksen og EU-præsidenten er også inviteret med til klima møde med Joe Biden. Foto: Lars Møller, polennu.dk.

KØBENHAVN: Den danske regering bakker op om Europa-Kommissionens krav til Polen, og fastslår at overholdelse af retsstatsprincipperne er en forudsætning for samarbejdet og tilliden mellem EU’s medlemslandene.

LÆS  EU-domstolen: Polen skal stoppe sager mod dommere

Danmarks regering vil entydigt bakke op om Europa-Kommissionens kritik af Polens nye retsreformer, der sikrer de polske politikere kontrollen over domstolene. I et notat fra Udenrigsministeriet til Folketingets Europaudvalg hedder det blandt andet; forud for de kommende møder i Europarådet.

Regeringen intervenerer i sagen til støtte for Kommissionen. Et dansk indlæg i sagen skal samtidig ses i lyset af, at sagen kan bidrage til at opretholde presset på Polen både i det juridiske spor ved retssagerne for EU-Domstolen og i den bredere politiske kontekst. Det bemærkes i den forbindelse, at uafhængige og velfungerende polske domstole, der som domstole i EU også behandler sager om virksomheder og borgere fra andre medlemsstater, selvsagt tillige er i danske virksomheders og borgeres interesse. Dertil kommer, at det vurderes at være i dansk interesse at bidrage til udvikling af retspraksis om retsstatsprincippet, som undergår en vigtig udvikling i denne periode.

Der vil i et dansk indlæg i lyset af EU-Domstolens seneste domme i sagerne vedrørende retssystemet i Polen blive lagt vægt på vigtigheden af overholdelse af traktatens bestemmelser, herunder de grundlæggende principper om domstolenes uafhængighed og retsstatsprincippet.

Der er tale om et grundlæggende, bærende princip for EU-samarbejdet i form af helt basale demokratiske spilleregler, som alle EU-lande har tilsluttet sig, og som er et klart krav ved optagelse. Overholdelse af retsstatsprincippet, herunder princippet om adgang til domstolsprøvelse af uafhængige dommere, er en nødvendig grundforudsætning for samarbejdet og den gensidige tillid mellem EU’s medlemslande, hedder det i notatet.

LÆS  EU-kommissionen sender polske love til domstolen

Danmark er langt fra alene i kritikken af Polen. Senest har medlemmerne fra de største tyske partier krævet af EU, at der ikke udbetales penge til Polen så længe retsstatens principper ikke overholdes.

LÆS  Norge stopper samarbejde med domstole i Polen

Tirsdag kom Polen på Europarådets sorte liste sammen med lande som Rusland og Tyrkiet.

LÆS NOTAT
Udenrigsministeriet: Polen