Borgerforslag kan stoppe udskældt gasledning til Polen

Folketinget har ikke taget stilling til den kontroversielle gasledning Baltic Pipe mellem Danmark og Polen. Nu kan et borgerforslag bane vejen for at det sker. Billedet er fra Lech Walesa besøg i Folketinget i september sidste år, hvor han bliver vist rundt af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen og hans stab. Foto: Lars Møller, polennu.dk.

KØBENHAVN: Utilfredse danskere vil nu forsøge at tvinge Folketinget til at stoppe for byggeriet af den kontroversielle gasledning, Baltic Pipe, der skal løbe gennem Jylland, Fyn og Sjælland til Polen.


Kampen for at stoppe den gigantiske gasledning, Baltic Pipe, der efter planen skal sende norsk gas via Danmark til Polen, fortsætter. En gruppe af danskere har nu fået iværksat en underskriftindsamling, for at tvinge Folketinget til at stoppe det planlagte byggeri. Projektet har aldrig været behandlet i Folketinget, men alene godkendt af tidligere klima- og energiministre.

Vrede naboer og borgere

Forslagsstillerne til borgerforslaget, er geografisk fordelt over hele landet, men især omkring de steder, hvor gasledningen får alvorlige konsekvenserne for de berørte borgere. Cirka 2.000 ejendomme er direkte påvirket af den 210 kilometer lange gasledning på landjorden i Danmark.

Underskriftindsamlingen er i gang og kan nu findes på Folketingets hjemmeside.

Folketinget: Borgerforslag om Baltic Pipe

Lovede politisk behandling

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen lovede før valget sidste år, at hvis ikke den kommende minister ville stoppe Baltic Pipe projektet, så vil partiet kræve at sagen behandles i Folketinget. Det er ikke sket.

Men med det nye borgerforslag er vejen nu banet for en åben debat i parlamentet om fordele og ulemper ved gasledningen, der efter planen skal transportere fire gange mere gas, end det samlede danske forbrug. For at Folketinget indleder behandlingen af forslaget, kræver det at mindst 50.000 danskere skriver under. Se det aktuelle antal underskrifter på Folketingets hjemmeside.

Borgerforslaget

Borgerforslaget hedder: Annuller beslutningen om at anlægge gasrørledningen Baltic Pipe.

Som baggrund for, hvorfor borgerne ønsker at politikerne stopper Baltic Pipe projektet, kan i sin helhed læses her:

Vi ønsker med dette borgerforslag, at et flertal i Folketinget, pålægger klima-, energi- og forsyningsministeren straks at annullere beslutningen om anlæggelse af gasrørledningen Baltic Pipe fra norske gasfelter tværs gennem Danmark til Polen, af følgende grunde:

Forudsætningerne for Baltic Pipe projektet er ændret siden beslutningen blev taget den 30. november 2018. Et bredt flertal i Folketinget støttede den 6. december 2019 en ny klimalov, som forpligter Danmark til at reducere udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030 og til klimaneutralitet inden 2050.

Klimaloven og de danske forpligtelserne overfor internationale klimamål er ikke forenelige med nye danske investeringer i fossil infrastruktur eller anlæg til afbrænding af fossil gas.

Den nye Europa-kommission har påtaget sig at fremlægge nye og mere ambitiøse klimamål, som vil komme til at påvirke EU’s planer for investeringer i fremtidens energiforsyning i hele Europa.

Baltic Pipe-projektet er stadig i sin indledende fase og kan derfor endnu stoppes til gavn for klima, miljø, vedvarende energi og naturen langs den projekterede linjeføring gennem Danmark.

Baltic Pipe er et gas-infrastrukturprojekt, der har til formål at fragte fossilgas (naturgas), der hentes op fra de norske gasfelter i Nordsøen, og tværs gennem Danmark til Polen.

Anlægget projekteres og gennemføres af det statslige danske Energinet og det polske Gazsystem. Det kommer efter Energinets oplysninger til at koste imellem 12-16 milliarder danske kroner, hvoraf de 6–8 milliarder betales af Danmark. Anlægsarbejdet begyndte i starten af 2020, og efter planen skal Baltic Pipe sættes i drift den 1. oktober 2022.

Gasledningen vil gå i land på den jyske vestkyst nær Blåbjerg, hvorfra der vil blive anlagt en ny rørledning til en ny modtagestation ved Nybro nord for Herning. Herfra skal gassen gå gennem allerede eksisterende gasledninger til Egtved, hvorfra en ny gasledning skal krydse Lillebælt og Fyn til Kongsmark på den vestlige del af Sjælland over den nye kompressorstation ved Tågeskov og øst til Faxe Ladeplads, hvorfra gassen føres under Østersøen og til Polen.

Baltic Pipe vil ikke nedbringe udledning af CO2.

Energinet påstår i sin argumentation for Baltic Pipe projektet, at der er klimagevinster ved at forsyne Polen med naturgas. Energinet postulerer et skifte fra kul til gas i Polens forbrug af energi, men dette skifte kan ikke bevises.

Årsagen til, at Baltic Pipe-projektet skal være færdigt i efteråret 2022, er først og fremmest, at Polens kontrakt med Rusland om levering af gas udløber i efteråret 2022.

Når den danske stat vælger at investere milliarder af kroner i anlægningen af gas-infrastruktur, støtter man den fortsatte brug af fossil energi, i stedet for en omlægning til vedvarende energi.

Med de store investeringer i fossil infrastruktur risikerer vi at fastlåse samfundet i at bruge fossil energi, det vil forsinke overgangen til vedvarende energi og i sidste ende umuliggøre overholdelsen af Paris-aftalen, regeringens egen klimalov og en rettidig og retfærdig grøn omstilling.

FN´s seneste rapporter og alverdens klimaforskere siger det klart, jordens klima har ikke råd til flere gasprojekter.

Naturen lider overlast på grund af Baltic Pipe.

Baltic Pipe føres efter planerne gennem områder og farvande, hvor det påfører naturen og de lokale samfund skader og tab, som slet ikke står mål med gasledningens betydning og rentabilitet for danske gasforbrugere eller for Polens fremtidige energiforsyning.

Baltic Pipe er ikke økonomisk rentabel for Danmark

Energinet påstår, at Baltic Pipe er til økonomisk fordel for danske forbrugere af naturgas og for den forsyningsmæssige sikkerhed i Danmark. Men Danmark skal ifølge et stort flertal i Folketinget være helt uafhængig af gas, olie og kul inden 2050, hvilket slet ikke harmonerer med at investere de mange skattekroner i en gasledning.

Baltic Pipe-gasledningen har en forventet minimumslevetid på 50 år, som gør Danmark og Polen afhængig af fortsat brug af fossilgas, langt ud over enhver rimelighed i forhold til fornuftige klimamål i Europa.

Man beregner projektets økonomi ud fra en fortid, hvor fossil energiforsyning var normen, hvilket er både tvivlsomt og uønsket i forhold til en klimaneutral energiforsyning i Danmark inden 2050.

Energinets økonomiske beregninger omkring Baltic Pipe projektet bliver også draget til tvivl af danske eksperter (fx i artiklen ”Milliarddyr gasledning graver hele Danmark op for polakkernes skyld” bragt i ING den 1. juni 2018), hvor professor i offentlig økonomistyring, Per Nikolaj Bukh udtaler »Business casen viser en forrentning af de investerede penge på 4,32 procent, hvilket kun er ganske lidt over de krævede 4 pct. Så lille en margen ville jeg ikke acceptere i et projekt, hvor man efter min vurdering bruger samfundets penge på noget, som ikke gavner danskerne,«.

Det påpeges også i samme artikel, at der ikke er foretaget nogen ekstern kvalitetssikring af business casen for Baltic Pipe projektet.

Utryghed og gene ved at være naboer til Baltic Pipe.

Baltic Pipe-gasrørledningen kommer til at transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas om året tværs gennem landsbyer og tæt forbi mange beboelsesejendomme og også en skole, hvor flere hundrede børn og voksne har deres dagligdag i omkring 100 meters afstand af gasrøret.

Energinets forsikringer om, at der endnu ikke har været brud på gasrør i Danmark, og at den statistiske sandsynlighed for, at det vil ske, er meget lille, er kun en ringe trøst for de berørte borgere, som ved hvor meget den slags forsikringer er værd, når man ser ulykker og katastrofer rundt i verden, som bare ikke kunne ske, men gjorde det alligevel. De utrygge borgere har meget svært ved at forstå, hvordan det kan være for omkostningskrævende at placere gasledningen på havbunden, hvor ingen menneskeliv er i direkte fare.

Det er tydeligt, at projektet ikke primært tilgodeser danske interesser, men derimod udenlandske interesser. Baltic Pipe projektet skal gennemgrave 510 hektar dansk natur og landbrugsjord, inklusive fredskov og berører tusindvis af borgere, som oplever gener og forstyrrelser af deres dagligdag og fremtidige liv. Mange borgere, som bliver tætte naboer til gasledningen frygter tab af ejendomsværdi og begrænsninger i deres ret til at bygge og etablere nyt de berørte arealer.

Baltic Pipe projektet har et stort demokratisk underskud.

Projektet er et resultat af den bemyndigelse en fungerende energi-, forsynings- og klimaminister har. Det vil sige at Folketinget ikke; trods anlægsprojektets størrelse, indgribende virkning på naturen og berørte borgeres ejendom og sikkerhed, har behandlet projektet med en åben demokratisk debat og lavet en officiel anlægslov.

Samtidig har mange folketingspolitikerne ikke ønsket at deltage i orienteringsmøder eller debatter om projektet. Det fylder mange berørte borgere med stor undren og skepsis. Processen omkring Baltic Pipe projektet er på den baggrund skadeligt for det danske demokrati og for danskernes syn på andre store fremtidige anlægsprojekter.

Opsummering

Baltic Pipe er et fossilt gasprojekt som skal bringe gas fra Norge til Polen via Danmark. Projektet er vedtaget af den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister uden vedtagelse af en anlægslov i Folketinget. Projektet er allerede nu, under to år efter vedtagelsen, forældet, da Folketinget siden har vedtaget en ny klimapolitik. Derfor skal projektet stoppes hurtigst muligt.

Forslagsstillere: Jesper Bisgaard Sanden, Odense – Stine Krøijer, København – Allan Buch, Middelfart – Steen Ole Dahlstrøm, Middelfart -Jacob Sørensen, Gentofte – Marie Bundgaard Hagensen, København – Per Sørensen, Næstved – Peter Madsen, Odense – Tina Bjerregaaard Jensen, Næstved og Niels Aagaard, Aarhus.

Skriv under her: Borgerforslag mod Baltic Pipe

I disse tider…
Denne nyhed er ikke omfattet af en betalingsmur. Det er et valg vi har truffet hos polennu.dk, fordi vi så gerne vil udbrede kendskabet til vores naboland Polen til så mange danskere som muligt, og give et retvisende billede af forholdene i landet dag for dag. Hvis du vil støtte os i det arbejde med et bidrag, f.eks. 100 kroner, så vil vi være dig meget taknemlige. Du kan gøre det ved at trykke her. På forhånd, tak.